Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat
 
A jelen adatkezelési szabályzat a tslabor.hu weboldalon a látogatók által önkéntes
hozzájárulással megadott, havi hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és
kezelésére vonatkozik.
Az adatok kezelését és feldolgozását a TS Labor Kft., 1047 Budapest, Attila u. 126., a
továbbiakban adatkezelő/adatfeldolgozó végzi.
Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a hírlevelek rendszeres
megküldésére, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.
 
 
Vonatkozó jogszabályok
 
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:
 
 
 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (atovábbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 
 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről ésegyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és azinformációszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán.
 
 
 
Adatkezelési alapelvek
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha
 
 
 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 
 azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
 
 
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a
törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a
nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb
megfontolást nem igényel.
 
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig.
 
 
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
 
 
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 
 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
 
 
 felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 
 pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 
 tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükségesideig lehessen azonosítani.
 
 
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
 
 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 
 
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az
adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény
 
lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása
során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
 
 
A tslabor.hu oldalon kezelt személyes adatok, az
adatkezelés célja és időtartama
 
 
 Az adatkezelő megnevezése: TS Labor Kft
 
 
 
 
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
 
 
 
 Név: TS Labor Kft.
 
 Cím: 1047 Budapest, Attila u. 126.
 
 Cégjegyzékszám: 01 09 662293
 
 Adószám: 12279144241
 
 Telefon: +36 (1) 246 6844
 
 Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
 
Cookie-k (sütik) használata
 
Ez a honlap nem alkalmaz cookie-kat (magyarul sütiket).
 
 
Jogorvoslat
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését
az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.
 
 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre
vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az
adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.
 
 
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a
bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 
 
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 
​​
 
 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevőjogának vagy jogos érdekének         érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelésttörvény rendelte el;
 
 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára   történik;
 
 a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
 
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 
 
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el.
 
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet
élni:
 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
TS Labor Kft

Akciós kiadványunk

TS Labor - THERMO Scientific

Munkatársaink

Munkatársaink szívesen állnak rendelkezésükre mobiltelefonon keresztül is. Kérjen személyesen részletes árajánlatot!

A telefonszámra kattintva e-mailt is küldhet azonnal.

 

Balog Gábor -

Termékmenedzser - Patologia

06 /70/ 9777 682

 

Ádám Attila -

Termékmenedzser - Life Science termékek

06 /70/ 9777 688

 

Pavelka Andrea -

Termékmenedzser - Műanyagáru - Pipetta

06 /70/ 9777 686

 

Sasvári Ágnes -

Termékmenedzser

06 /70/ 9777 670

 

Kozma Péter -

Termékmenedzser

06 /70/ 9777 661

Heratherm bemutató